Historia Koła

  KOŁO  ŁOWIECKIE  „GŁUSZEC”  W  KARTUZACH

 

Rok powstania : 1952r.

Założycielami Koła byli między innymi:

Alojzy Chrzan, BolesÅ‚aw Trzebiatowski, Józef Stankowski  i Antoni Byczkowski

 

Najbardziej zasłużeni dla Koła i PZŁ:

Alojzy Chrzan – dÅ‚ugoletni prezes, Łowczy KoÅ‚a

BolesÅ‚aw Trzebiatowski – byÅ‚y sekretarz Kola

Józef Stankowski – byÅ‚y skarbnik

Antoni Byczkowski  - jeden z zaÅ‚ożycieli KoÅ‚a, dÅ‚ugoletni prezes i Łowczy

Wiktor Kowalewski – dÅ‚ugoletni prezes KoÅ‚a

Jan Gawin – dÅ‚ugoletni  Å‚owczy

StanisÅ‚aw Kobiela – dÅ‚ugoletni Å‚owczy, aktualny prezes

Józef GrudzieÅ„ – znany hodowca psów myÅ›liwskich

Józef Cybula – byÅ‚y skarbnik, aktualny Å‚owczy KoÅ‚a

 

Wymienieni koledzy oraz wielu innych myÅ›liwych z naszego KoÅ‚a byÅ‚o wielokrotnie odznaczanych Å‚owieckimi  odznaczeniami różnego stopnia.  Koledzy StanisÅ‚aw Kobiela, Józef Cybula, Ryszard Kopicki i Jan Gawin aktywnie uczestniczyÅ‚ w pracy wÅ‚adz okrÄ™gowych Polskiego ZwiÄ…zku Łowieckiego w GdaÅ„sku

Krótka historia powstania Kola Łowieckiego „GÅ‚uszec” w Kartuzach

Po wejÅ›ciu w życie dekretu o prawie Å‚owieckim i podziale caÅ‚ego kraju na obwody Å‚owieckie, spoÅ›ród już polujÄ…cych w powiecie kartuskim myÅ›liwych zawiÄ…zaÅ‚y siÄ™ grupy inicjatywne majÄ…ce na celu zaÅ‚ożenie nowych kóÅ‚ Å‚owieckich. Nasze nowo powstaÅ‚e KoÅ‚o otrzymaÅ‚o w dzierżawÄ™ 4 obwody Å‚owieckie: nr 41,n46, 47, 64. NazwÄ™ KoÅ‚o przyjęło od bytujÄ…cych w tamtym okresie w lasach mirachowskich i sianowskich wchodzÄ…cych w skÅ‚ad obwodów 46 i 47 gÅ‚uszców. Niestety ten piÄ™kny ptak wyginÄ…Å‚ wraz z wyciÄ™ciem starodrzewu w tych lasach. Z obwodu nr 46 zrezygnowano w latach osiemdziesiÄ…tych na rzecz kola Å‚owieckiego „Knieja” w GdaÅ„sku.

KoÅ‚o aktualnie dzierżawi 3 obwody: nr 41 „SzarÅ‚ata” o powierzchni 3.825 ha, nr 47 „Smolne BÅ‚oto” o powierzchni 4.942ha i nr 64 „Chmielno” o powierzchni 4.949 ha. Pomimo, ze obwody dzierżawione przez KoÅ‚o sÄ… oceniane jako sÅ‚abe pod wzglÄ™dem liczebnoÅ›ci zwierzyny Å‚ownej, to poprzez budowÄ™ urzÄ…dzeÅ„ Å‚owieckich, poszerzanie areaÅ‚u upraw, wÅ‚aÅ›ciwa gospodarkÄ… na dzierżawionych Å‚Ä…kach Å›ródleÅ›nych i intensywne dokarmianie udaÅ‚o siÄ™ ustabilizować jej liczebność na dobrym poziomie. Åšrednio w sezonie Å‚owieckim KoÅ‚o pozyskuje okoÅ‚o 100 szt. Zwierzyny grubej, w tym 10 jeleni, 50 dzików i 40 saren. DziÄ™ki inicjatywie poprzedniego prezesa Kola kolegi Marka Kowalewskiego podjÄ™liÅ›my dziaÅ‚ania w kierunku zwiÄ™kszenia pogowia zajÄ™cy i kuropatw poprzez ich introdukcjÄ™ w obwodzie nr 64. W ciÄ…gu dwóch lat wpuÅ›ciliÅ›my w rejonie Sznurki i Lampa ponad 60 zakupionych zajÄ™cy i 30 kuropatw.

W 2002 roku hucznie obchodziliÅ›my uroczystość wrÄ™czenia  sztandaru dla naszego KoÅ‚a. Z inicjatywy czÅ‚onków Kola dla uczczenia 80-Lecia PZŁ otwarto w Kartuzach wystawÄ™ trofeów Å‚owieckich, która cieszyÅ‚a siÄ™ bardzo dużą popularnoÅ›ciÄ… wÅ›ród zwiedzajÄ…cych.

W 2006 roku z okazji poÅ›wiÄ™cenia kapliczki Å›w. Huberta sztandar zostaÅ‚ udekorowany srebrnym medalem zasÅ‚ugi Å‚owieckiej. Kapliczka umiejscowiona zostaÅ‚a na leÅ›nej polanie obok potężnego dÄ™bu (pomnik przyrody) w lesie sianowskim. Zbudowana na bazie wielkiego gazu z polnego granitu. Na jego wierzchoÅ‚ku umieszczona jest pÅ‚askorzeźba wykonana w melanicie przedstawiajÄ…ca motywy życia Å›w. Huberta. Na gÅ‚azie wykuto okolicznoÅ›ciowa sentencjÄ™. CaÅ‚ość obiektu otoczona zostaÅ‚a stylizowanym pÅ‚otkiem. Autorami projektu byli koledzy: ówczesny prezes Kola Marek kowalewski i Å‚owczy Kola Józef Cybula, fundatorami czÅ‚onkowie KoÅ‚a Å‚owieckiego „GÅ‚uszec” w Kartuzach, a wykonawcÄ… ZakÅ‚ad Kamieniarski naszego kolegi Jerzego Formelli z Łapalic. OdsÅ‚oniÄ™cie i poÅ›wiÄ™cenie kapliczki odbyÅ‚o siÄ™ w dniu 27 lipca 2006r. podczas polowej mszy Å›w. Odprawionej pod przewodnictwem ksiÄ™dza Andrzeja Kossa, kapelana myÅ›liwych, leÅ›ników i rycerzy w obecnoÅ›ci licznych goÅ›ci i rodzin myÅ›liwych.

Koledzy myÅ›liwi naszego KoÅ‚a bardzo dbajÄ… o kultywowanie oraz przestrzeganie tradycji i zwyczajów Å‚owieckich. Corocznie w dniu 3 listopada uroczystÄ… mszÄ™ Å›w. rozpoczynamy sezon polowaÅ„ zbiorowych. Od wielu już lat msza ta jest odprawiana w koÅ›ciele pw. Niepokalanego PoczÄ™cia NMP w Grzybnie przez ksiÄ™dza praÅ‚ata Piotra Brzeskiego, kapelana naszego KoÅ‚a. W 2010 roku myÅ›liwi KoÅ‚a „GÅ‚uszec” ufundowali obraz Å›w. Huberta, patrona myÅ›liwych, który zostaÅ‚ uroczyÅ›cie przekazany parafii w Grzybnie przy okazji uroczystoÅ›ci kolÄ™dy myÅ›liwskiej, którÄ… organizujemy raz na trzy lata na przemian z innymi Kolami kaszubskimi „ŁabÄ™dź” i „SÅ‚onka”.  

Tradycyjne polowanie hubertowskie odbywa siÄ™ zawsze w lesie sianowskim, a uroczysty pokot na jego zakoÅ„czenie organizujemy corocznie przy wspomnianej powyżej kapliczce naszego patrona. PamiÄ™tamy też o naszych kolegach, którzy odeszli do krainy „wiecznych Å‚owów”. Każdemu z nich podczas uroczystego pokotu zapalamy pamiÄ…tkowe znicze. TradycjÄ… w Kole sÄ… też polowania wigilijne, po których spotykamy siÄ™, dzielimy opÅ‚atkiem, skÅ‚adamy życzenia, wspólnie skÅ‚adamy kolÄ™dy. W listopadzie 2012r. uroczyÅ›cie Å›wiÄ™towaliÅ›my 60 rocznice powstania naszego KoÅ‚a.  W obecnoÅ›ci licznych goÅ›ci prezes OkrÄ™gowej Rady Łowieckiej, kol. Marek Gorski odznaczyÅ‚ medalami zasÅ‚użonych kolegów naszego KoÅ‚a. Uroczystość zwiÄ™czyÅ‚a wspólna zabawa i biesiada myÅ›liwska.

W roku 2013 , dla uczczenia 90-lecia PZŁ z inicjatywy kol. Józefa Cybuli, Å‚owczego naszego KoÅ‚a zostanie zorganizowana wystawa Å‚owiecka wspólnie z innymi KoÅ‚ami kartuskimi, oraz z zaprzyjaźnionymi czÅ‚onkami Polskiego ZwiÄ…zku WÄ™dkarskiego z Kartuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Strona główna